Obaveštenje u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Stanje: april 2021. godine

1. Opšte informacije

1.1. Rukovalac u smislu propisa o zaštiti podataka o ličnosti je:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Dizeldorf
E-mail: [email protected]

(u daljem tekstu: "mi")

Mi smo članica grupe Peek & Cloppenburg KG, iz Dizeldorfa, društva koje je upisano u odgovarajući registar pod brojem HRA 6862 (u daljem tekstu: „P&C grupa“). Molimo Vas da uzmete u obzir da postoje dva zasebna Peek & Cloppenburg društva, sa sedištima u Dizeldorfu i Hamburgu. Kada se u ovom obaveštenju u vezi sa obradom podataka o ličnosti upućuje na Peek & Cloppenburg, misli se na društvo Peek & Cloppenburg KG, iz Dizeldorfa, čije lokacije možete pronaći ovde.


1.2. Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti možete da kontaktirate putem sledeće adrese:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Berliner Allee 2
40212 Dizeldorf
E-mail: [email protected]

1.3. Zaštita Vaših podataka o ličnosti nam je izuzetno važna. Vaše podatke obrađujemo pre svega u svrhu održavanja funkcionalne i lako dostupne internet stranice. Želimo da obezbedimo da preko ove internet stranice možete da koristite naše sadržaje i ponude. Takođe, Vaše podatke obrađujemo samo ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa relevantnim propisima. Više informacija u vezi sa tim nalazi se u tekstu koji sledi.

2. Obrada podataka o ličnosti tokom korišćenja naše internet stranice

2.1. Pri svakoj Vašoj poseti naše internet stranice, naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije sa Vašeg kompjuterskog sistema. Ti podaci se memorišu u datoteci evidencije u našem sistemu. Ovi podaci se ne čuvaju sa drugim podacima o ličnosti. Konkretno, vršimo obradu sledećih podataka:

 • informacije o tipu pretraživača i korišćenoj verziji
 • informacije o jeziku koji se koristi na Vašem pretraživaču
 • lokalna podešavanja
 • Vaš operativni sistem
 • Vašu IP adresu
 • datum i vreme pristupa
 • internet stranice preko kojih je Vaš sistem pristupio našoj internet stranici
 • internet stranice kojima Vaš sistem pristupa preko naše internet stranice

2.2. Potrebno je da naš sistem privremeno memoriše IP adresu, kako bi internet stranica mogla da se prikaže na Vašem kompjuteru. Vaša IP adresa, naime, mora da ostane memorisana za vreme trajanja korišćenja internet stranice. Memorisanje u datoteci evidencije stoga služi za funkcionisanje naše internet stranice. Pored toga, ove podatke koristimo i za optimizaciju naše internet stranice i obezbeđenje naših informaciono-tehnoloških sistema. Podaci se u tom kontekstu ne koriste u marketinške svrhe. Pravni osnov za obradu ovih podataka i datoteke evidencije predstavlja član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“) i član 6, stav 1, slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (u daljem tekstu: „GDPR“), odnosno obrada se vrši na osnovu našeg legitimnog interesa da budemo u mogućnosti da Vam stavimo na raspolaganje funkcionalnu internet stranicu koja je pregledna i laka za korišćenje.


2.3. Podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni. Ukoliko su podaci potrebni u svrhu prikazivanja internet stranice, ta potreba prestaje kada se završi poseta internet stranici. Vaši podaci se potom automatski brišu. U slučaju memorisanja podataka u datoteci evidencije, to se vrši najkasnije nakon sedam dana. Ukoliko se gore navedeni podaci i dalje čuvaju, u tom slučaju se Vaša IP adresa briše ili se čini nevidljivom, tako da više nije moguća klasifikacija internet konekcije. Prikupljanje podataka u svrhu prikazivanja internet stranice, kao i memorisanje podataka u datoteci evidencije neophodni su za funkcionisanje internet stranice.


2.4. Ukoliko takođe vršimo procenu Vašeg ponašanja na našoj internet stranici, Vaše podatke koristimo isključivo u anonimiziranoj i pseudonimiziranoj formi, kako bismo poboljšali mogućnost korišćenja internet stranice i korisničko iskustvo za naše posetioce. Pseudonimizirana forma znači da se uklanjanju one karakteristike koje mogu jasno da ukažu na određenu osobu i zamenjuju se nekom novom vrednošću. Bez poznavanja te vrednosti, ne može se izvršiti dešifrovanje Vaših podataka. Pojedinosti u vezi sa tim nalaze se u sekciji 3 ovog obaveštenja ispod.


3. Kolačići

3.1. Na našoj internet stranici koristimo tzv. „kolačiće“. Kolačići predstavljaju tekstualne datoteke koje se memorišu u Vašem internet pretraživaču, odnosno od strane Vašeg internet pretraživača, u Vašem kompjuterskom sistemu. Kada posetite našu internet stranicu, u Vašem sistemu može biti memorisan kolačić. On sadrži individualni niz oznaka na osnovu kojih Vaš pretraživač može da bude identifikovan pri sledećoj poseti internet stranice. One se memorišu u Vašem kompjuteru, a podaci se odatle prosleđuju našoj internet stranici. Kolačići koji su već memorisani mogu u bilo kom trenutku da budu izbrisani. To može da se vrši i automatski, na osnovu odgovarajućeg podešavanja u Vašem pretraživaču.

3.2. Informacije u vezi sa „tehnički neophodnim kolačićima“, „kolačićima u svrhu analize ponašanja pri pretraživanju“, „kolačićima u marketinške svrhe“ i „kolačićima vezanim za društvene mreže“ možete da pronađete u okviru naše alatke za upravljanje kolačićima, kao i u okviru objašnjenja datih u sekcijama 3.4 - 3.7.
Alatki za upravljanje kolačićima možete da pristupite pre Vaše prve posete našoj internet stranici, kao i u bilo kom trenutku klikom na „ikonicu“ u donjem desnom uglu naše internet stranice. U okviru naše alatke za upravljanje kolačićima takođe možete u bilo kom trenutku da se odlučite za aktiviranje ili deaktiviranje pojedinačnih kolačića.

3.3. Izuzev tehnički neophodnih kolačića, Vaše podatke o ličnosti putem kolačića obrađujemo samo uz Vaš izričit pristanak. Aktiviranje kolačića je dobrovoljno. Našu internet stranicu možete da koristite u punom obimu i bez aktiviranih kolačića. Vaš izbor aktiviranih kolačića (pristanak) možete u bilo kom trenutku da opozovete deaktiviranjem pojedinačnih ili svih kolačića u okviru naše alatke za upravljanje kolačićima. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.


3.4 – 3.6 UNOŠENJE TEKSTA I INFORMACIJA VEZANIH ZA KOLAČIĆE


4. Konekcije ka društvenim mrežama

4.1. Na našim internet stranicama koriste se tzv. konekcije ka sledećim društvenim mrežama („social plugins“) (u daljem tekstu „društvene mreže“):

 

 • Facebook (operater: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornija, SAD)
 • Xing (operater: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka)
 • LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, 94085 Kalifornija, SAD


4.2. U svrhu što sveobuhvatnije zaštite Vaših podataka primenjujemo tehnička rešenja koja obezbeđuju da se prenos podataka preko konekcija ka društvenim mrežama ka konkretnom operateru društvene mreže ne vrši bez prethodnog aktiviranja konekcije ka društvenim mrežama s Vaše strane.
Na našim stranicama se inicijalno nalaze deaktivirane konekcije ka društvenim mrežama, koje bez odgovarajućeg aktiviranja ne dovode do uspostavljanja veze sa serverima Facebook-a ili operatera drugih društvenih mreža. Nakon aktiviranja, konekcije ka društvenim mrežama uspostavljaju vezu sa konkretnom društvenom mrežom. Ukoliko aktivirate ove deaktivirane konekcije ka društvenim mrežama, tako što na dnu internet stranice kliknete na taster „Aktiviranje društvenih mreža“ i na taj način date svoj pristanak, prenećemo podatke odgovarajućim društvenim mrežama. Dodatnim klikom potom možete da napišete preporuku unutar konkretne društvene mreže. Ukoliko ste za vreme posete naše internet stranice već prijavljeni na neku društvenu mrežu, eventualno se neće prikazati dijalog za prijavljivanje. Klikom na taster „Deljenje“, podaci se prosleđuju konkretnom operateru društvene mreže. Koji podaci će biti obrađivani od strane konkretnog operatera društvene mreže, možete videti u okviru obaveštenja u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane tog operatera, koja su navedena u sekciji 4.4.
Svoj pristanak možete da opozovete u bilo kom trenutku klikom na taster „Deaktiviranje društvenih mreža“. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.


4.3. Nemamo nikakav uticaj na obradu Vaših podataka od strane operatera konkretne društvene mreže. Svakom aktiviranom konekcijom ka društvenim mrežama se, prilikom pristupa konkretnoj internet stranici, postavlja kolačić sa prepoznatljivom oznakom. Na taj način se društvenoj mreži omogućava da izradi profil vezan za Vaše korisničko ponašanje. Nije moguće isključiti da će Vam takav profil biti pridodat i u slučaju prve registracije na toj društvenoj mreži naknadno.


4.4. Ukoliko ste već prijavljeni na neku društvenu mrežu dok posećujete našu internet stranicu, operater te društvene mreže ovu posetu eventualno može da pridoda Vašem ličnom profilu čim aktivirate konekcije ka društvenim mrežama koje su po pravilu deaktivirane. Informacije vezane za obim i svrhu prikupljanja podataka, obradu i korišćenje podataka od strane društvenih mreža, kao i informacije vezane za prava i mogućnosti podešavanja u cilju zaštite Vaše privatnosti možete naći u obaveštenjima u vezi sa obradom podataka o ličnosti konkretne društvene mreže. Njih možete da pronađete na sledećim adresama:

 


4.5. U vezi sa korišćenjem konekcija ka društvenim mrežama sa konkretnim operaterom društvene mreže nastupamo kao zajednički rukovaoci (član 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 26 GDPR-a). Ugovor o zajedničkoj odgovornosti koji je zaključen između društva Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska, i nas, možete u bilo kom trenutku da pogledate na sledećem linku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Lice za zaštitu podataka o ličnosti u okviru Facebook-a možete da kontaktirate putem adrese: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
Za Facebook je nadležan sledeći nadzorni organ:


Irska komisija za zaštitu podataka o ličnosti
Komisija za zaštitu podataka o ličnosti
21 Fitzwilliam Square South
Dablin 2
D02 RD28
Irska
https://www.dataprotection.ie


Podaci koje Facebook obrađuje eventualno se prenose izvan Evropske Unije, pre svega društvu Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD.


4.6. Naša internet stranica, pored konekcija ka društvenim mrežama, sadrži i jednostavne linkove (npr. ka Facebook-u, Instagram-u i Twitter-u).


5. Kontakt

Možete da nas kontaktirate putem elektronske pošte. U vezi sa tim, pored adrese Vaše elektronske pošte obrađujemo samo one podatke koje ste dostavili u elektronskoj poruci koju ste nam poslali. Pravni osnov za obradu Vaših podataka predstavlja član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6, stav 1, slovo b) GDPR-a.


6. Prosleđivanje podataka o ličnosti pružaocima usluga

6.1. Sarađujemo sa pružaocima usluga, koji po našem nalogu obrađuju određene podatke. To se vrši isključivo u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Sa našim pružaocima usluga smo, ukoliko je to potrebno na osnovu propisa, zaključili ugovore o obradi podataka o ličnosti na osnovu našeg naloga, koji su u svemu u skladu sa zahtevima iz člana 28 GDPR-a, a na osnovu kojih pružaocima usluga dajemo instrukcije vezane za postupanje sa podacima. Na osnovu pažljivog izbora i redovne kontrole obezbeđujemo da naši pružaoci usluga preduzimaju sve organizacione i tehničke mere koje su potrebne u svrhu zaštite Vaših podataka.


6.2. Ukoliko se lični podaci dostavljaju primaocima u trećim zemljama (izvan Evropskog ekonomskog prostora), to se vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite utvrđenog od strane Evropske komisije, ili su u svrhu zaštite Vaših ličnih podataka predviđene odgovarajuće mere zaštite u skladu sa uslovima iz člana 46 GDPR-a (standardne ugovorne klauzule izrađenim od strane Evropske Komisije ili obavezujuća poslovna pravila). Dodatne informacije vezane za predviđene odgovarajuće mere zaštite rado ćemo Vam dostaviti na Vaš zahtev.


7. Vaša prava kao korisnika

U tekstu koji sledi je pregled Vaših prava:

 • Pravo na informacije i pristup - član 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 15 GDPR-a


Imate pravo da zahtevate dostavljanje sveobuhvatnih informacija o podacima o ličnosti koji se na Vas odnose i o okolnostima njihove obrade kao što su, na primer, informacije u vezi sa svrhom obrade podataka o ličnosti ili rokom njihovog čuvanja. Takođe imate pravo da dobijete pristup tim podacima.

 • Pravo na ispravku - član 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 16 GDPR-a


Imate pravo da zahtevate da se netačni podaci koji se na Vas odnose izmene.

 • Pravo na brisanje - član 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 17 GDPR-a

Imate pravo da zahtevate da Vaše podatke o ličnosti izbrišemo, ukoliko ti podaci u skladu sa propisima više nisu potrebni ili ne smeju da budu predmet dalje obrade.

 • Pravo na ograničenje obrade podataka - član 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 18 GDPR-a

Imate pravo da zabranite dalju obradu Vaših podataka o ličnosti ukoliko, na primer, Vaši podaci zbog postojanja obaveze čuvanja još uvek ne mogu da budu izbrisani.

 • Obaveza obaveštavanja - član 33 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 19 GDPR-a

Imamo obavezu da sve primaoce kojima su Vaši podaci o ličnosti saopšteni obavestimo o ispravci ili brisanju Vaših podataka, kao i o ograničenju obrade. Ovo se ne primenjuje samo ukoliko nismo u mogućnosti da ih obavestimo, ili je obaveštavanje povezano sa prekomernim naporima i izdacima. Mi ćemo Vas, na Vaš zahtev, informisati o takvim primaocima.

 • Pravo na prenosivost podataka - član 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 20 GDPR-a

Imate pravo da podatke o ličnosti koji se na Vas odnose dobijete od nas u uobičajenom, elektronski čitljivom obliku, kao i da isti budu dostavljeni nekom drugom rukovaocu.

 • Pravo na prigovor - član 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 21 GDPR-a

U slučaju obrade podataka o ličnosti u svrhu obavljanja poslova u javnom interesu (član 12, stav 1, tačka 5) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6, stav 1, slovo e) GDPR-a) ili ostvarivanja legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6, stav 1, slovo f) GDPR-a), možete u bilo kom trenutku da podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti sa budućim dejstvom. U slučaju prigovora, moramo da obustavimo svaku dalju obradu Vaših podataka o ličnosti u gore navedene svrhe, osim ukoliko:

• postoje obavezujući razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama, ili
• je obrada potrebna u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.


U bilo kom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, sa budućim dejstvom. U slučaju prigovora, moramo da obustavimo svaku dalju obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja.

 • Pravo da ne budete obuhvaćeni automatizovanom odlukom - član 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 22 GDPR-a

Imate pravo da se na Vas ne primenjuje odluka koja je odneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj.
Automatizovano donošenje odluka je izuzetno dozvoljeno, ukoliko (i) ste prethodno izričito na to pristali, ili (ii) je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između Vas i nas, ili (iii) to dozvoljavaju važeći zakoni, a tim zakonima su predviđene odgovarajuće mere zaštite Vaših prava i sloboda, kao i Vaših legitimnih interesa.
U slučajevima pod (i) i (ii), primenjujemo odgovarajuće mere zaštite Vaših prava i sloboda, kao i Vaših legitimnih interesa. Tu spada Vaše pravo da iznesete svoj stav, da osporavate automatsku odluku, kao i da zahtevate ličnu obradu od strane nekog od naših zaposlenih.


Ne vrši se automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

 • Pravo na pritužbu nadzornom organu - član 82 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 77 GDPR-a

Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu, ukoliko smatrate da se naša obrada Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i/ili GDPR-a. Nadležni organi za zaštitu podataka o ličnosti su:

 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija; telefon: 011/3408-900; e-mail: [email protected];
 • Pokrajinski delegat za zaštitu podataka o ličnosti Severne Rajne-Vestfalije, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Dizeldorf, Nemačka; e-mail: [email protected].

All privacy statements:

share this page