Hero Image

Datu aizsardziba

Versija: 2021. gada aprilis


1. Vispariga informacija

1.1. Par datu aizsardzibu atbildiga persona:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Diseldorfa
E-pasts: [email protected]

(turpmak – “mes”)


Mes esam Peek & Cloppenburg KG, Diseldorfa, HRA 6862 koncerna (turpmak
“P&C grupa”) loceklis. Ludzam emt vera, ka ir divas neatkarigas Peek &
Cloppenburg sabiedribas ar mitnes vietu Diseldorfa un Hamburga. Kad šaja
datu aizsardzibas paziojuma tiek izmantota atsauce uz Peek & Cloppenburg,
ar to tiek domata Peek & Cloppenburg KG, Diseldorfa, kuras atrašanas vietas
adresi varat atrast šeit.


1.2. Jus varat sazinaties ar musu datu aizsardzibas specialistu:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Datenschutzbeauftragte (datu aizsardzibas specialists)
Berliner Allee 2
40212 Diseldorfa
E-pasts: [email protected]


1.3. Jusu personas datu aizsardziba mums ir oti svariga. Mes apstradajam jusu
datus galvenokart, lai nodrošinatu funkcionalu un erti izmantojamu
timekvietni. Mes velamies but droši, ka jus šaja timekvietne varat izmantot
musu saturu un piedavajumus. Turklat mes apstradajam jusu datus tikai tad
un tikai tada apjoma, ka to atauj normativais regulejums. Lai uzzinatu
detalizetaku informaciju, ludzam skatit skaidrojumus zemak.


2. Personas datu apstrade musu timekvietnes izmantošanas laika

2.1. Ikreiz, kad jus apmeklejat musu timekvietni, musu sistema automatiski vac
datus un informaciju no jusu datora sistemas. Šie dati tiek glabati musu
sistemas žurnalfailos. Minetie dati netiek glabati kopa ar citiem personas
datiem. Mes apstradajam šadus datus:

 • Informacija par izmantota parluka veidu un versiju
 • Informacija par jusu parluka izmantoto valodu
 • Valsts iestatijumi
 • Jusu operetajsistema
 • Jusu IP adrese
 • Piekuves datums un laiks
 • Timekvietnes, no kuram jusu sistema piesledzas musu timekvietnei
 • Timekvietnes, kuram jusu sistema piesledzas caur musu timekvietni

2.2. Musu sistemam uz laiku ir jasaglaba IP adrese, lai tas varetu nodrošinat
timekvietnes atveršanu jusu datora. IP adrese ir jasaglaba visu laiku, kamer
attieciga timekvietne tiek lietota. Tadejadi informacijas glabašana žurnalfailos
kalpo timekvietnes funkcionalitatei. Turklat mes šos datus izmantojam ari, lai
optimizetu musu timekvietni un aizsargatu musu informacijas tehnoloiju
sistemas. Šaja konteksta dati netiks izmantoti marketinga nolukiem. Šo datu
apstrades un žurnalfailu tiesiskais pamats ir Visparigas datu aizsardzibas
regulas (turpmak “VDAR”) 6. panta pirmas daas f) punkts - musu leitima
interese spet sniegt jums funkcionalu un lietotajam draudzigu timekvietni.


2.3. Dati tiks glabati tik ilgi, kamer tas ir vajadzigs, lai istenotu to noluku, kadam tie
tika vakti. Ciktal dati ir nepieciešami, lai nodrošinati timekvietni, tie vairs
nebus vajadzigi, kad beigsies attieciga sesija. Tad jusu dati tiks automatiski
dzesti. Ja dati tiek glabati žurnalfailos, dati tiks dzesti velakais pec septiam
dienam. Ja minetie dati jaglaba ilgak, jusu IP adrese tiks dzesta vai
anonimizeta, lai vairs nebutu iespejams to sasaistit ar attiecigo interneta
pieslegumu. Datu vakšana timekvietnes nodrošinašanai un datu glabašana
žurnalfailos ir butiska timekvietnes darbibas daa.


2.4. Ja mes vertesim jusu uzvedibas ieradumus musu timekvietne, mes
izmantosim jusu datus tikai anonimizeta vai pseidonimizeta veida, lai uzlabotu
timekvietnes lietojamibu un musu apmekletaju lietotaja pieredzi.
Pseidonimizešana nozime, ka pazimes, kas auj skaidri noteikt personu, tiek
noemtas un aizstatas ar jaunam vertibam. Nezinot šis vertibas, nav
iespejams dekodet jusu datus. Lai uzzinatu papildu informaciju, skatieties ši
datu aizsardzibas paziojuma 3. punktu.


3. Sikdatnes

3.1. Musu interneta vietne mes izmantojam ta sauktas sikdatnes. Sikdatnes ir
teksta faili, kurus interneta parluks saglaba jusu datorsistema. Kad jus
apmeklejat musu timekvietni, jusu sistema tiks saglabata sikdatne. Ta satur
individualu simbolu virkni, ko var izmantot, lai nakamreiz, kad jus apmeklejat
timekvietni, identificetu jusu parluku. Tas tiek glabatas jusu datora, un no tas
uz musu timekvietni tiek parraiditi dati. Jau saglabatas sikdatnes var jebkura
laika izdzest. To var izdarit ari automatiski, ievadot attiecigos iestatijumus
jusu parluka.


3.2. Informacija par “tehniski vajadzigajam sikdatnem”, “parlukošanas ieradumu
analizes sikdatnem”, “sikdatnem marketinga nolukiem” un “socialo tiklu
sikdatnem” ir atrodama musu sikdatu parvaldišanas rika un ari
paskaidrojumos 3.4-3.7. punkta zemak. Jus varat piekut sikdatu
parvaldišanas rikam, pirmo reizi apmeklejot musu timekvietni un jebkura cita
laika, uzklikšinot uz ikonas ar vairodziu musu timekvietnes apakšeja labaja
sturi. Izmantojot musu sikdatu parvaldišanas riku, jus varat jebkura laika
aktivizet vai deaktivizet atsevišas sikdatnes.


3.3. Izemot tehniski vajadzigas sikdatnes, mes apstradajam personas datus,
izmantojot sikdatnes, tikai tad, ja ir saemta jusu skaidri izteikta piekrišana.
Sikdatu aktivizešana ir brivpratiga. Jus varat izmantot musu timekvietni
pilna mera, ari neaktivizejot sikdatnes. Jus varat jebkura laika mainit savu
aktivizeto sikdatu izveli (atsaukt piekrišanu), deaktivizejot atsevišas vai
visas sikdatnes musu sikdatu parvaldišanas rika.


3.4.– 3.6. PUNKTS. SCENARIJA INTEGRACIJA UN SIKDATU
INFORMACIJAS SNIEGŠANA


4. Socialie spraudi

4.1. Musu timekvietne tiek izmantoti šadu socialo tiklu ta sauktie socialie
spraudi (turpmak – “socialie tikli”):

 • Facebook (operators: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV)
 • Xing (operators: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vacija)
 • LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, ASV

4.2. Ar meri iespejami visaptveroši aizsargat jusu datus mes izmantojam
tehniskus risinajumus, kas nodrošina, ka dati netiek parsutiti caur socialajiem
spraudiem attiecigajam socialo tiklu operatoram, kamer jus neesat aktivizejis
socialos spraudus.
Musu timekvietne ir integreti socialie spraudi sakotneji deaktivizeta veida,
kas neizveidos nekadu kontaktu ar Facebook vai citu socialo tiklu operatoru
serveriem bez attiecigas aktivizešanas. Pec aktivizešanas socialie spraudi
izveido saikni ar attiecigo socialo tiklu. Ja jus aktivizejat šos deaktivizetos
spraudus, uzklikšinot uz “aktivizet socialos tiklus” timekvietnes beigas un
sniedzot savu piekrišanu, mes parsutisim datus uz attiecigajiem socialajiem
tikliem. Ar vel vienu klikši jus varat iesniegt rekomendaciju attiecigaja
socialaja tikla. Ja jus jau esat pierakstijies socialaja tikla, kad jus apmeklejat
musu timekvietni, papildu pierakstišanas logs var neatverties. Uzklikšinot uz
kopigošanas pogas “Share”, dati tiek parsutiti attieciga sociala tikla
operatoram. Lai uzzinatu, kadus datus apstrada attiecigais operators, jus varat
apskatities attieciga operatora datu aizsardzibas informaciju, kas ir pieejama
4.4. punkta.
Piekrišanu var atsaukt jebkura laika, uzklikš    inot uz socialo tiklu
deaktivizacijas pogas.


4.3. Mes nevaram ietekmet to, ka attieciga sociala tikla operators apstrada jusu
datus. Katrs aktivizetais socialais spraudnis saglaba sikdatni ar unikalu
identifikatoru katru reizi, kad jus piekustat attiecigajai timekvietnei. Tas auj
socialajiem tikliem izveidot jusu lietošanas paradumu profilu. Nevar izslegt, ka
tads profils jums tiek izveidots ari tad, ja jus tikai velak reistrejaties socialajos
tiklos.


4.4. Ja jus jau esat pierakstijušies socialajos tiklos, kad apmeklejat musu
timekvietni, šo socialo tiklu operators var sasaistit šo apmeklejumu ar jusu
personigo kontu, tiklidz jus aktivizejat socialos spraudus, kuri pamata ir
deaktivizeti. Informacija par datu vakšanas apjomu un noluku un to, ka socialie
tikli apstrada un izmanto datus, ka ari informacija par tiesibam un iestatijumu
iespejam jusu privatuma aizsardzibai, ir pieejama attiecigo socialo tiklu datu
aizsardzibas paziojuma. Tas ir pieejams šadas adreses:

4.5. Saistiba ar socialo tiklu spraudu izmantošanu mes rikojamies ka kopigs
datu parzinis kopa ar attiecigo tikla operatoru (VDAR 26. p.). Starp Facebook
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublina 2, Irija, un
mums noslegto vienošanos par kopigo atbildibu var jebkura laika apskatit,
sekojot šai saitei:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


Jus varat sazinaties ar Facebook datu aizsardzibas specialistu:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


Šadas iestades kompetence ir Facebook uzraudziba:


Irijas Datu aizsardzibas komisija
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublina 2
D02 RD28 Irija
https://www.dataprotection.ie


Facebook apstradatos datus var nosutit uz valstim arpus Eiropas Savienibas,
galvenokart uz Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
ASV.


4.6. Papildus socialajiem spraudiem musu timekvietnes ir ari vienkaršas saites
(piemeram, uz Facebook, Instagram un Twitter).


5. Kontaktinformacija

Jus varat sazinaties ar mums, izmantojot e-pastu. Šaja konteksta papildus
jusu e-pasta adresei mes apstradajam tikai tadus datus, ko jus mums
iesniedzat mums adresetaja e-pasta ziojuma. Jusu datu apstrades tiesiskais
pamats ir VDAR 6. panta pirmas daas b) punkts.


6. Personas datu nosutišana citiem pakalpojumu sniedzejiem

6.1. Mes sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzejiem, kuri apstrada personas
datus musu varda. Tas tiek veikts pilniba atbilstoši piemerojamajam datu
aizsardzibas normativa regulejuma prasibam. Mes esam nosleguši
vienošanas ar saviem pakalpojumu sniedzejiem, ciktal to prasa normativais
regulejums par datu apstradi, un tas atbilst VDAR 28. panta prasibam, ka ari
mes esam iesnieguši pakalpojumu sniedzejiem instrukcijas, ka apstradat
datus. Rupigi atlasot pakalpojumu sniedzejus un regulari vius parbaudot,
mes nodrošinam, ka musu pakalpojumu sniedzejs veic visus jusu datu
aizsardzibai vajadzigos tehniskos un organizatoriskos pasakumus.


6.2. Ja personas dati tiek nosutiti saemejiem trešajas valstis (arpus EEZ), tas
tiek veikts atbilstoši ES Komisijas lemumam par aizsardzibas limea
pietiekamibu vai tiek sniegtas atbilstošas garantijas VDAR 46. panta
izpratne, lai aizsargatu jusu personas datus atbilstoši tiesiskajam prasibam
(ES standarta ligumu klauzulas vai saistoši uzemuma noteikumi). Mes
labprat sniegsim jums papildu informaciju pec pieprasijuma par sniegtajam
atbilstošajam garantijam.


7. Jusu ka lietotaja tiesibas

Talak ir sniegts kopsavilkums par jusu tiesibam:


Tiesibas uz informaciju – VDAR 15. p.
Jus varat pieprasit visaptverošu informaciju par jusu personas datiem un to
apstrades apstakiem, piemeram, kadam nolukam dati tiek apstradati un cik
ilgi tie tiek glabati.


Tiesibas uz labošanu – VDAR 16. p.
Jus varat pieprasit, lai mes labojam nepareizos datus par jums.


Tiesibas uz dzešanu – VDAR 17. p.
Pamata jus varat pieprasit, lai mes izdzešam jusu personas datus, ja šie dati
vairs nav vajadzigi tiesiskiem nolukiem un tos vairs nevar apstradat.


Tiesibas ierobežot apstradi – VDAR 18. p.
Jums ir tiesibas apturet turpmaku jusu personas datu apstradi, piemeram, ja
jusu datus nevar dzest konfliktejošu glabašanas noteikumu de.


Pienakums ziot – VDAR 19. p.
Mums ir pienakums informet visus saemejus, kuriem tiek atklati jusu dati,
par jusu datu labošanu vai dzešanu un par jusu datu apstrades
ierobežojumiem. Šis pienakums nav japilda tikai tad, ja izradas, ka tas nav
iespejams, vai ja tas ir saistits ar nesamerigi lielam pulem. Mes informesim
jus par šiem saemejiem, ja jus pieprasisiet.


Tiesibas uz datu parnesamibu – VDAR 20. p.
Jums ir tiesibas saemt personas datus attieciba uz jums plaši izmantota un
mašinlasama formata un ir tiesibas minetos datus nosutit citai atbildigai
personai.


Tiesibas iebilst – VDAR 21. p.
Ja personas dati tiek apstradati, lai izpilditu uzdevumu, ko veic
sabiedribas intereses (VDAR 6. panta pirmas daas e) punkts) vai
apstrade ir vajadziga leitimo interešu ieverošanai (VDAR 6. panta
pirmas daas f) punkts), jus jebkura laika varat iebilst pret attiecigo
personas datu apstradi, un tas attieksies uz turpmako apstradi. Ja tiek
iesniegts iebildums, mums jaatturas no jebkadas turpmakas jusu datu
apstrades augstakminetajiem nolukiem, izemot, ja

 • pastav parliecinoši leitimi apstrades iemesli, kas ir svarigaki par jusu interesem, tiesibam un brivibam vai
 • apstrade ir nepieciešama, lai celtu, istenotu vai aizstavetu likumigas prasibas.

Jus varat jebkura laika iebilst pret jusu datu apstradi tieša marketinga
nolukiem, un tas attieksies uz turpmako apstradi. Ja tiek iesniegts
iebildums, mums jaatturas no jebkadas turpmakas jusu datu apstrades
tieša marketinga nolukiem.


Tiesibas nebut automatizeti pieemta lemuma subjektam – VDAR
22. p.
Jums ir tiesibas nebut tada lemuma subjektam, kura pamata ir tikai
automatizeta apstrade, tostarp profilešana, ja attieciba uz jums ta rada
tiesiskas sekas vai kas lidziga veida jus ieverojami ietekme.


Automatizeti pieemts lemums ir pieaujams izemumu gadijumos, kad (i) jus
esat iepriekš devis neparprotamu piekrišanu vai (ii) lemums ir vajadzigs, lai
noslegtu vai izpilditu ligumu starp jums un mums, vai (iii) mums piemerojamie
tiesibu akti to atauj un tajos ir noteikti atbilstigi pasakumi, ar ko aizsarga jusu
tiesibas un brivibas, un leitimas intereses.


(i) un (ii) punkta minetaja gadijuma mes veicam atbilstošus pasakumus, lai
aizsargatu jusu tiesibas un brivibas, ka ari jusu leitimas intereses. Tas
nozime, ka jus varat paust savu viedokli, apstridet automatizeto lemumu un
pieprasit, lai to pieem kads no musu darbiniekiem.


Lemumi netiek pieemti automatizeta veida un profilešana netiek veikta


Tiesibas iesniegt sudzibu uzraudzibas iestade – VDAR 77. p.
Jums ir tiesibas iesniegt sudzibu atbildigaja datu aizsardzibas iestade, ja jus
uzskatat, ka jusu personas datu apstrade parkapj VDAR. Musu kompetenta
datu aizsardzibas iestade ir datu aizsardzibas valsts komisars North Rhine-
Westphalia, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Diseldorfa, e-pasts:
[email protected].

All privacy statements:

share this page