Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav: duben 2021


1. Všeobecné informace

1.1. Správcem ve smyslu právních predpisu na ochranu osobních údaju je
spolecnost:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: karriere@peek-cloppenburg.de

(dále jen „my“)


Jsme clenem skupiny Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, zapsané
v obchodním rejstríku pod c. HRA 6862 (dále jen „skupina P&C“). Mejte,
prosím, na pameti, že existují dve nezávislé spolecnosti Peek & Cloppenburg,
jedna se sídlem v Düsseldorfu a druhá se sídlem v Hamburku. Spolecností
Peek & Cloppenburg uvedenou v tomto prohlášení o ochrane osobních údaju
je myšlena spolecnost Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf a její pobocky.


1.2. Naše poverence pro ochranu osobních údaju mužete kontaktovat na:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf

E-mail:[email protected]


1.3. Ochrane Vašich osobních údaju prikládáme velkou duležitost. Vaše údaje

zpracováváme v prvé rade proto, aby naše webové stránky zustaly funkcní a
snadno použitelné. Chceme zajistit, abyste jejich prostrednictvím mohli
využívat námi sdelovaný obsah a naši nabídku. Krome toho Vaše údaje
zpracováváme jen v takovém rozsahu a v takových prípadech, kdy to dovolují
zákonné predpisy. Další informace najdete v následujícím textu.

 

2. Zpracování osobních údaju behem používání našich webových stránek

2.1. Pri každém zobrazení našich webových stránek shromažduje náš systém

automaticky údaje a informace o Vašem pocítacovém systému. Tyto údaje
jsou ukládány do souboru protokolu našeho systému zvlášt od jiných
osobních údaju. Údaje, které zde zpracováváme, jsou následující:

 • informace o typu prohlížece a používané verzi
 • informace o jazyku Vašeho prohlížece
 • nastavení zeme
 • váš operacní systém
 • Vaše IP adresa
 • datum a hodina prístupu
 • webové stránky, z nichž se váš systém dostal na naše stránky
 • webové stránky, které váš systém zobrazil pres naše webové stránky

2.2. Je nutné, aby náš systém docasne uložil IP adresu, aby bylo možné webovou

stránku odeslat na váš pocítac. Po dobu používání webových stránek musí
proto Vaše IP adresa zustat uložena. Soubory protokolu jsou proto ukládány
za úcelem zajištení funkcnosti webových stránek. Tyto údaje navíc
používáme pro optimalizaci našich webových stránek a zabezpecení našich
systému informacních technologií. Údaje nejsou v této souvislosti používány
k marketingovým úcelum. Právním základem zpracování techto údaju a
souboru protokolu je cl. 6 odst. 1 písm. f obecného narízení o ochrane
osobních údaju (dále jen „GDPR“), tedy náš oprávnený zájem poskytnout
Vám funkcní a uživatelsky prívetivé webové stránky.

 

2.3. Údaje u nás zustávají uloženy po dobu nutnou k dosažení úcelu jejich
shromaždování. Jsou-li údaje nutné pro poskytnutí webových stránek, koncí
tato nutnost ukoncením príslušné relace. Poté jsou Vaše údaje automaticky
mazány. V prípade uložení údaju do souboru protokolu nastává tento
okamžik nejpozdeji za sedm dní. Pokud jsou údaje uloženy i poté, je
v takovém prípade mazána a anonymizována Vaše IP adresa, kterou pak již
není možné priradit k príslušnému internetovému pripojení. Shromaždování
údaju za úcelem poskytování webových stránek a ukládání údaju do souboru
protokolu je nezbytne nutné pro provoz internetových stránek.

 

2.4. Pokud navíc vyhodnocujeme Vaše uživatelské chování na našich webových
stránkách, používáme Vaše údaje výlucne v anonymizované nebo
pseudonymizované forme, abychom zlepšili použitelnost webových stránek a
pocit jejich návštevníku z jejich používání. Pseudonymizace znamená, že
jsou odstranovány znaky, které umožnují jednoznacné prirazení ke konkrétní
osobe, a nahrazovány novou hodnotou. Bez znalosti této hodnoty nelze Vaše
údaje dekódovat. Podrobnosti najdete v cl. 3 tohoto prohlášení o ochrane osobních údaju.


3. Cookies

3.1. Na našich internetových stránkách používáme tzv. „cookies“. Jedná se o
textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho internetového prohlížece,
resp. je Váš internetový prohlížec ukládá do Vašeho pocítacového systému.
Když si zobrazíte naše webové stránky, muže být do Vašeho systému uložen
soubor cookies. Ten obsahuje retezec individuálních znaku, na jejichž
základe muže být váš prohlížec pri príštím zobrazení webových stránek
identifikován. Tyto znaky jsou ukládány do Vašeho pocítace a ten pak údaje
prenáší na naše stránky. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. To lze
provádet také automaticky príslušným nastavením Vašeho prohlížece.

 

3.2. Informace o „technických cookies“, „cookies pro analýzu chování pri
procházení stránek“, „cookies k marketingovým úcelum“ a „cookies pro
sociální síte“ najdete v našem nástroji pro správu cookies a více o nich si
mužete precíst též v odst. 3.4-3.7. K nástroji pro správu cookies se dostanete
pred svým prvním zobrazením našich webových stránek a kdykoliv pak
kliknutím na ikonku v pravém dolním rohu našich webových stránek. V našem
nástroji pro správu cookies se navíc mužete kdykoliv rozhodnout pro aktivaci
nebo deaktivaci jednotlivých cookies.

 

3.3. S výjimkou technických ccokies zpracováváme osobní údaje prostrednictvím
cookies jen s Vaším výslovným souhlasem. Aktivace cookies je dobrovolná.
Naše webové stránky mužete v plném rozsahu používat i bez aktivovaných
cookies. Váš výber aktivovaných cookies (souhlas) mužete kdykoliv odvolat
deaktivací jednotlivých nebo všech cookies v našem nástroji pro správu
cookies. Odvoláním cookies nebude narušena zákonnost zpracování údaju,
které bylo provádeno na základe souhlasu až do okamžiku odvolání.

3.4 - 3.6 ZAPOJENÍ SKRIPTU A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O COOKIES

 

4. Pluginy pro sociální síte

4.1. Na našich webových stránkách jsou používány tzv. sociální pluginy

následujících sociálních sítí (dále jen „sociální síte“):

 • Facebook (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,CA 94304, USA)
 • Xing (provozovatel: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko)
 • LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA


4.2. V zájmu co nejkomplexnejší ochrany Vašich údaju používáme technická rešení, která zajistí, že údaje nebudou prostrednictvím sociálních pluginu
k príslušnému provozovateli sociální síte prenášeny bez Vaší predchozí
aktivace sociálních pluginu.
Ve výchozím nastavení našich webových stránek jsou integrovány
deaktivované sociální pluginy, které bez príslušné aktivace nevytvárejí žádný
kontakt se servery Facebooku ani jiných provozovatelu sociálních sítí. Po
aktivaci vytvorí sociální pluginy spojení s príslušnou sociální sítí. Když tyto
deaktivované pluginy aktivujete tím, že na konci našich webových stránek
kliknete na tlacítko „Aktivovat sociální média“ a udelíte s tím spojený souhlas,
preneseme údaje na príslušné sociální síte. Dalším kliknutím mužete pak
odeslat doporucení v rámci príslušné sociální síte. Pokud jste behem Vaší
návštevy našich webových stránek k sociální síti již prihlášeni, žádný další
prihlašovací dialog se již zobrazit nemusí. Kliknutím na tlacítko „Sdílet“ budou
údaje odeslány príslušnému provozovateli sociální síte. Informaci o tom, jaké
údaje príslušní poskytovatelé zpracovávají, naleznete v informacích o ochrane
osobních údaju príslušného poskytovatele v bodu 4.4.
Souhlas lze kdykoliv odvolat kliknutím na tlacítko „Deaktivovat sociální
plugin“.


4.3. Na zpracování Vašich údaju provozovatelem príslušné sociální síte nemáme
žádný vliv. Každým aktivovaným sociálním pluginem se pri každém zobrazení
príslušných webových stránek vloží cookie s jedinecným identifikátorem. To
umožní sociální síti vytvorit profil Vašeho uživatelského chování. Nelze
vyloucit, že Vám takový profil bude prirazen i pri pozdejší první registraci na
sociální síti.


4.4. Pokud jste pri návšteve našich webových stránek na sociální síti již prihlášeni,
muže provozovatel této sociální síte návštevu priradit Vašemu osobnímu úctu,
jakmile aktivujete sociální pluginy, které jsou ve výchozím nastavení
deaktivovány. Rozsah a úcel shromaždování, zpracování a používání údaju
sociálními sítemi a informace o právech a možnostech nastavení na ochranu
Vašeho soukromí najdete v informacích o ochrane osobních údaju príslušné
sociální síte pod následujícími odkazy:

 

4.5. V souvislosti s používáním pluginu sociálních sítí pusobíme s príslušným
provozovatelem sociální síte jako tzv. spolecný správce (cl. 26 GDPR).
Dohodu uzavrenou mezi spolecností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a námi o spolecném
správcovství najdete zde:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


Poverence pro ochranu osobních údaju spolecnosti Facebook mužete
kontaktovat zde:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Dozorovým úradem príslušným pro spolecnost Facebook je:


Irská komise na ochranu osobních údaju
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Ireland
https://www.dataprotection.ie


Údaje zpracované spolecností Facebook jsou prípadne prenášeny do zemí
mimo Evropskou unii, zejména spolecnosti Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.


4.6. Naše webové stránky obsahují krome sociálních pluginu také jednoduché
odkazy (napr. na Facebook, Instagram a Twitter).

 

5. Kontakt

Mužete nás kontaktovat prostrednictvím e-mailu. V této souvislosti
zpracováváme krome Vaší e-mailové adresy pouze takové údaje, které nám
poskytnete ve svém e-mailu. Právním základem zpracování Vašich údaju je
pak cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 


6. Predávání osobních údaju poskytovatelum služeb

6.1. Spolupracujeme s poskytovali služeb, kterí na základe našeho poverení
zpracovávají urcité údaje. Deje se tak výlucne v souladu s príslušnými
platnými právními predpisy na ochranu osobních údaju. Zejména máme
s našimi poskytovateli služeb – pokud to vyžaduje zákon – dohody o
zpracování osobních údaju pro správce, kterí splnují požadavky cl. 28 GDPR
a udelují poskytovatelum služeb pokyny k zacházení s osobními údaji.
Peclivým výberem a pravidelnou kontrolou zajištujeme, že naši
poskytovatelé služeb prijímají veškerá organizacní a technická opatrení,
která jsou nutná na ochranu Vašich údaju.

 

6.2. Pokud jsou osobní údaje predávány príjemcum ve tretích zemích (mimo
EHP), dochází k tomu na základe príslušných rozhodnutí Evropské komise o
odpovídající úrovni ochrany nebo jsou na ochranu Vašich osobních údaju
stanoveny v souladu se zákonnými požadavky vhodné záruky ve smyslu cl.
46 GDPR (standardní smluvní doložky nebo závazná vnitropodniková
pravidla). Další informace o stanovených vhodných zárukách Vám na
vyžádání rádi zašleme.

 

7. Vaše práva jako uživatele

Níže jsou shrnuta Vaše práva:


• Právo na informace - cl. 15 GDPR
Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a okolnostech
jejich zpracování, napríklad o úcelech, k nimž jsou tyto údaje zpracovávány,
nebo dobe jejich uložení.


• Právo na opravu - cl. 16 GDPR
Mužete požadovat opravu svých osobních údaju, pokud jsou nesprávné.


• Právo na výmaz - cl. 17 GDPR
Máte právo od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud
již nejsou z právních duvodu potrebné nebo pokud již nesmí být
zpracovávány.


• Právo na omezení zpracování - cl. 18 GDPR
Máte právo další zpracování Vašich osobních údaju zakázat, napr. pokud
Vaše údaje nemohou být z duvodu archivacních povinností ješte vymazány.


• Oznamovací povinnost - cl. 19 GDPR
Jsme povinni informovat všechny príjemce, jimž byly zprístupneny Vaše
údaje, o oprave nebo výmazu nebo omezení zpracování Vašich údaju. To se
neuplatní pouze tehdy, pokud je pro nás poskytnutí takové informace
nemožné nebo je spojeno s neprimereným úsilím. Pokud o to požádáte,
budeme Vás o techto príjemcích informovat.


• Právo na prenositelnost údaju - cl. 20 GDPR
Máte právo získat od nás své osobní údaje v bežném strojove citelném
formátu nebo požadovat jejich predání jinému správci.


• Právo vznést námitku - cl. 21 GDPR
V prípade zpracování osobních údaju za úcelem splnení úkolu
provádených ve verejném zájmu (cl. 6 odst. 1 písm. e GDPR) nebo pro
úcely oprávnených zájmu (cl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) mužete kdykoliv
s úcinností do budoucna podat námitku proti zpracování Vašich
osobních údaju. V prípade vznesení námitky jsme povinni se zdržet
jakékoliv dalšího zpracování Vašich údaju k výše uvedeným úcelum,
pokud


• neexistují závažné oprávnené duvody pro zpracování, které prevažují
nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo


• není zpracování nezbytné pro uplatnování, výkon nebo obranu
právních nároku.
Proti použití Vašich údaju pro úcely prímého marketingu mužete vznést
kdykoliv námitku s úcinností do budoucna. V prípade vznesení námitky
jsme povinni se zdržet jakéhokoliv dalšího zpracování Vašich údaju za
úcelem prímého marketingu.


• Právo nebýt predmetem automatizovaného rozhodování - cl. 22
GDPR
Máte právo nebýt predmetem žádného rozhodnutí založeného výhradne na
automatizovaném zpracování, vcetne profilování, pokud má pro Vás právní
úcinky nebo se Vás obdobným zpusobem dotýká.
Automatizované rozhodování je výjimecne prípustné, pokud jste bud (i)
predem udelili výslovný souhlas nebo (ii) je rozhodnutí nezbytné k uzavrení
nebo plnení smlouvy mezi Vámi a námi nebo (iii) je povoleno platnými
právními predpisy a tyto predpisy stanoví vhodná opatrení zajištující ochranu
Vašich práv a svobod a Vašich oprávnených zájmu.
V prípadech (i) a (ii) prijmeme vhodná opatrení na ochranu Vašich práv a
svobod a Vašich oprávnených zájmu. Soucástí techto opatrení bude Vaše
právo vyjádrit svuj názor, napadnout automatizované rozhodnutí a požadovat
osobní rešení nekterým z našich zamestnancu.
Automatizované rozhodování a profilování se neprovádí


• Právo podat stížnost u dozorového úradu - cl. 77 GDPR
Máte právo si stežovat u príslušného dozorového úradu, pokud jste toho
názoru, že naše zpracování Vašich osobních údaju porušuje GDPR.
Dozorovým úradem, který je pro nás príslušný, je Landesbeauftragte für den
Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, email:
[email protected].
V prípade stížností se mužete kdykoli obrátit na Úrad pro ochranu osobních
údaju, Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected].

All privacy statements:

share this page